ما چنتا جوون ساکن قشم هستیم که تصمیم گرفتیم شما رو برای یه اقامت و گردش بهتر تو جزیره، راهنمایی کنیم. هممون می دونیم که هیچکس نیس که اطلاعاتش راجع به منطقش کاملِ کامل باشه؟! ما هم مثل شما!! اما ما می دونیم شما چه مشکلاتی دارید، می دونیم چی لازم دارید، پس نترسید و باهامون تماس بگیرید.