برای رفتن به جزایر ناز (درباره جزایر ناز بیشتر بخونید) محدودیت وجود داره. و اون محدودیت هم جزر و مد آب دریاست. به خاطر موقعیت جزایر ناز، حدود یک ساعت بعد از جزر (پایین رفتن آب) می تونید برید روی جزایر، و حدود یک ساعت قبل از شروع مد باید کم کم به فکر برگشتن باشید. چون اگر برنگردید آب بالا میاد و شما باید تا پایین رفتن مجدد آب دریا صبر کنید. فاصله بین جزر و مد دریا هم حدودا ۶ ساعته. پس شما با این حساب که یک ساعت بعد از جزر می تونید برید و یک ساعت قبل مد باید برگردید، ۴ ساعت وقت دارید که از زیبایی دریا لذت ببرید.

برای اینکه بدونید زمان جزر و مد چجوریه ما یه جدول آماده کردیم که توش زمان “تقریبی” رو برای یک ماه آینده نوشتیم. ما سعی می کنیم این جدول رو به روز نگه داریم تا شما راحت باشید.

پس اینجوری شد که شما یک ساعت بعد از پایین رفتن آب (جزر) می تونید برید رو جزایر و یک ساعت قبل از بالا اومدن آب (مد) باید بیاید ساحل.

**دقت کنید این زمان ها تقریبین و ممکنه چند دقیقه ای خطا داشته باشن. پس با مسئولیت خودتون از این داده‌ها استفاده کنید.

تاریخ روز زمان شروع جزر و مد
۲ اردیبهشت ‌شنبه مد: ۱:۵۱      و      ۱۳:۵۵

جزر: ۷:۳۵     و      ۲۰:۲۸

۳ اردیبهشت یکشنبه مد: ۲:۴۰      و      ۱۴:۵۰

جزر: ۸:۳۹     و      ۲۱:۰۸

۴ اردیبهشت دوشنبه مد: ۳:۲۴      و      ۱۵:۳۹

جزر:۹:۳۴      و      ۲۱:۴۷

۵ اردیبهشت سه‌شنبه مد: ۴:۰۶        و    ۱۶:۲۳

جزر: ۱۰:۲۳     و    ۲۲:۲۵

۶ اردیبهشت چهارشنبه مد: ۴:۴۸       و      ۱۷:۰۸

جزر: ۱۱:۰۹    و      ۲۳:۰۴

۷ اردیبهشت پنج‌شنبه مد: ۵:۳۰      و      ۱۷:۵۱

جزر: ۱۱:۵۷   و      ۲۳:۴۵

۸ اردیبهشت جمعه مد: ۶:۱۴      و      ۱۸:۳۶

جزر: ۱۲:۴۴

۹ اردیبهشت ‌شنبه جزر: ۰۰:۲۸   و     ۱۳:۳۴

مد: ۷:۰۰      و      ۱۹:۲۴

۱۰ ادریبهشت یکشنبه جزر: ۱:۱۴     و    ۱۴:۲۶

مد: ۷:۴۹      و     ۲۰:۱۵

۱۱ اردیبهشت دوشنبه جزر: ۲:۰۲     و      ۱۵:۲۳

مد: ۸:۴۱      و      ۲۱:۱۴

۱۲ اردیبهشت سه‌شنبه جزر: ۲:۵۹     و      ۱۶:۲۹

مد: ۹:۴۰      و      ۲۲:۲۵

۱۳ اردیبهشت چهارشنبه جزر: ۴:۰۸     و      ۱۷:۴۲

مد: ۱۰:۴۹    و      ۲۳:۵۳

۱۴ اردیبهشت پنج‌شنبه جزر: ۵:۳۷     و      ۱۸:۵۴

مد: ۱۲:۰۶

۱۵ اردیبهشت جمعه مد: ۱:۱۶      و      ۱۳:۲۲

جزر: ۷:۰۹    و      ۱۹:۵۶

۱۶ اردیبهشت ‌شنبه مد: ۲:۲۰      و      ۱۴:۲۶

جزر: ۸:۲۴     و      ۲۰:۴۵

۱۷ اردیبهشت یکشنبه مد: ۳:۰۹     و      ۱۵:۱۷

جزر: ۹:۲۰    و      ۲۱:۲۴

۱۸ اردیبهشت دوشنبه مد: ۳:۴۹     و      ۱۵:۵۹

جزر: ۱۰:۰۶   و      ۲۱:۵۸

۱۹ اردیبهشت سه‌شنبه مد: ۴:۲۲     و      ۱۶:۳۶

جزر: ۱۰:۴۴   و      ۲۲:۲۸

۲۰ اردیبهشت چهارشنبه مد: ۴:۵۴      و      ۱۷:۰۹

جزر: ۱۱:۱۹   و      ۲۲:۵۹

۲۱ اردیبهشت پنج‌شنبه مد: ۵:۲۵     و      ۱۷:۴۳

جزر: ۱۱:۵۴  و      ۲۳:۲۸

۲۲ اردیبهشت جمعه مد: ۵:۵۷    و      ۱۸:۱۵

جزر: ۱۲:۲۹  و      ۲۳:۵۸

۲۳ اردیبهشت ‌شنبه مد: ۶:۲۹     و      ۱۸:۴۹

جزر: ۱۳:۰۳

۲۴ اردیبهشت یکشنبه جزر: ۰۰:۲۹  و     ۱۳:۳۹

مد: ۷:۰۱      و    ۱۹:۲۳

۲۵ اردیبهشت دوشنبه جزر: ۱:۰۰    و     ۱۴:۱۶

مد: ۷:۳۵   و      ۱۹:۵۹

۲۶ اردیبهشت سه‌شنبه جزر: ۱:۳۲   و      ۱۴:۵۷

مد: ۸:۱۰     و      ۲۰:۴۱

۲۷ اردیبهشت چهارشنبه جزر: ۲:۲۸   و      ۱۵:۴۳

مد: ۸:۵۰    و      ۲۱:۳۲

۲۸ اردیبهشت پنج‌شنبه جزر: ۲:۵۵  و      ۱۶:۳۶

مد: ۹:۳۸    و      ۲۲:۳۶

۲۹ اردیبهشت جمعه جزر: ۳:۵۹   و      ۱۷:۳۶

مد: ۱۰:۳۷   و      ۲۳:۵۳

۳۰ اردیبهشت ‌شنبه جزر: ۵:۲۸    و      ۱۸:۳۴

مد: ۱۱:۴۸

۳۱ اردیبهشت یکشنبه مد: ۱:۰۱    و      ۱۸:۰۸

جزر: ۱۲:۱۱

 

 

 

 

پاسخ دادن